Thuis bij de Jasmijnhof

 

Wonen in de Jasmijnhof

 Op de afdeling specialistische zorg Gerontopsychiatrie

Bij WelThuis vinden steeds meer ouderen een nieuw ‘thuis’ waar passende aandacht en kwaliteit van leven op de eerste plaats staan. In toenemende mate bieden onze woon- en zorglocaties specialistische zorg aan. Zo heeft WelThuis Vivaldi in Zoetermeer een afdeling ingericht voor specialistische zorg Gerontopsychiatrie. Deze afdeling, de Jasmijnhof genaamd, biedt een thuis aan ouderen met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke klachten. Hieronder leest u meer over wonen in de Jasmijnhof.

De stap naar een nieuwe woonomgeving valt vrijwel alle ouderen zwaar, ongeacht de bestaande leefomstandigheden. Voor ouderen met een chronische psychische aandoening is de stap extra zwaar. Immers, hun bestaande situatie biedt houvast met herkenbare ankers. Alles wat nieuw is, brengt onzekerheid en vergroot de kwetsbaarheid. Maar zodra zich ook lichamelijke hindernissen aandienen, als gevolg van het ouder worden, kan verhuizen noodzakelijk zijn. Hoe beheersbaar de psychische problemen ook zijn.

Gerontopsychiatrie als structurele oplossing
De combinatie van psychische en lichamelijke beperkingen, in samenhang met de hogere leeftijd, vraagt om structurele oplossingen in de woon- en zorgsfeer. Diverse vormen van beschermd wonen kunnen lang in de specifieke behoeften van hun bewoners voorzien. Maar ze lopen vaak tegen grenzen aan als 24-uurs zorg en begeleiding noodzakelijk worden.

Als specialist in de ouderenzorg, met meerdere woon- en zorglocaties, biedt WelThuis een oplossing in de vorm van specialistische zorg Gerontopsychiatrie. Deze zorg richt zich op ouderen vanaf 60 jaar bij wie chronische psychische klachten zijn vastgesteld, in combinatie met aantoonbare lichamelijke (somatische) klachten. De verleende zorg wordt ook wel ‘ouderenpsychiatrie’ (‘geron’ = oudere) of ‘dubbelzorg’ genoemd.

 

Wanneer biedt de Jasmijnhof een passende oplossing?

Specialistisch zorg Gerontopsychiatrie, geleverd door WelThuis Jasmijnhof in Zoetermeer, biedt een passende en blijvende woon- en zorgoplossing voor bewoners die aan de volgende kenmerken voldoen:
• er is sprake van een chronische psychiatrische problematiek, op basis van een formele diagnose of een vermoeden;
• de psychiatrische problematiek staat op de voorgrond;
• de toekomstige bewoner heeft een beperkt ziekte-inzicht;
• er is een ‘stapeling’ van problemen: naast de psychiatrische problematiek is aantoonbaar sprake van uitdagingen op het gebied van gedrag (veroorzaakt door de psychiatrische stoornis), cognitieve vaardigheden, lichamelijke gezondheid, ADL en/of sociale betrokkenheid;
• er bestaat een aantoonbare noodzaak voor 24-uurs zorg.

Samen kijken we of het past
De specialistische gerontopsychiatrische van WelThuis richt zich op ouderen die psychosociaal stabiel zijn en geen urgente behandelingen (meer) nodig hebben. we bieden een natuurlijke en passende leefomgeving, ‘tussen de mensen’. Met professionele aandacht en begeleiding die in alle opzichten aansluit op persoonlijke kenmerken, psychische en lichamelijke zorgbehoeften, én – minstens zo belangrijk – op individuele interesses en mogelijkheden. Samen kijken we of het past.

Aandacht, kwaliteit van leven, inclusiviteit
Op dit moment heeft WelThuis een afdeling specialistische zorg Gerontopsychiatrie in de Jasmijnhof in Zoetermeer. Deze locatie maakt deel uit van ons multidisciplinaire woon- en zorgcomplex Vivaldi. Onze gerontopsychiatrische zorg wordt gekenmerkt door persoonsgerichte aandacht en activiteiten, kwaliteit van leven, en inclusiviteit – dat wil zeggen: een volwaardige plaats tussen andere ouderen in een modern woon- en zorgcomplex dat zich midden in de samenleving bevindt.

De geboden zorg is sterk verwant aan en geïnspireerd door onze zorg voor ouderen die door lichamelijke en/of verstandelijke problemen niet langer zelfstandig kunnen wonen. Onder onze bewoners bevinden zich veel ouderen met dementie. Maar op een aantal belangrijke punten verschilt gerontopsychiatrische zorg van de bekende vormen van ouderenzorg. Zo zijn ouderen met langdurige mentale stoornissen extra gebaat bij structuur en kaders en bij zorg- en hulpverleners die zich snel en moeiteloos in stemmings- en gedragsveranderingen kunnen verplaatsen.

De afdeling
De afdeling specialistische zorg Gerontopsychiatrie bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, welzijnsassistenten en een activiteitenbegeleider. Dit zijn ervaren en gedreven zorgprofessionals die voor dit specialisme zijn opgeleid en bewust kiezen voor deze bijzondere vorm van zorg en begeleiding.
Bovendien heeft de afdeling een vast behandelteam, samengesteld uit een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundige specialist, een psycholoog en een vaste fysiotherapeut. Bewoners hebben altijd een vast aanspreekpunt en kunnen bouwen op de vertrouwde gezichten van kundige verzorgenden, begeleiders en behandelaars. Voor extra kennis en daadkracht werkt WelThuis Jasmijnhof nauw samen met GGZ Rivierduinen. Hiermee is zorgvuldig en effectief optreden bij eventuele urgente hulpvragen geborgd.

‘Wij kennen u, wij kennen onszelf’
Het motto van de afdeling is: ‘wij kennen u, wij kennen onszelf’. Met andere woorden: we verdiepen ons in de achtergrond, gedragingen en behoeften van onze bewoners, staan stevig in onze schoenen, en weten welke problemen we zelf kunnen oplossen en wanneer we hulp moeten inroepen.

De Jasmijnhof biedt een kleinschalig woon- en zorgomgeving aan twee maal acht bewoners. Er is een gezamenlijke huiskamer en iedere bewoner heeft een eigen kamer met goede voorzieningen en voldoende ruimte voor persoonlijke spullen. We hechten veel belang aan de sfeer en onderlinge verhoudingen op de afdeling. Dus vooraf kijken we altijd goed of nieuwe bewoners passen bij de groep en de competenties van het team. Het is immers in ieders belang dat de oplossing in alle opzichten past!

Welkom voor persoonlijke kennismaking en informatie
De Jasmijnhof in Zoetermeer is als specialistische afdeling ingebed in ons multidisciplinaire zorg- en wooncomplex Vivaldi. Bewoners, naasten en bezoekers kunnen in Vivaldi gebruikmaken van een restaurantgelegenheid, een kleine bibliotheek en een winkeltje. Om het complex heen ligt een royale tuin met wandelmogelijkheden. Vivaldi biedt een oefenruimte om fit te blijven en er zijn een psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en diëtist aanwezig
In de Jasmijnhof verbinden we ons aan specialistische, persoonsgerichte gerontopsychiatrische zorg die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Per individuele bewoner werken we volgens een zorgvuldig samengesteld en transparant zorgplan. Er is altijd een vaste contactpersoon beschikbaar. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag onze folder aan of maak een afspraak voor een eerste kennismaking.

Thuis Buytenhaghe zet zich actief in voor het delen van kennis en ervaring rond het zorgaanbod voor jonge mensen met dementie. In die rol richten we ons zowel op de bewoners van onze regio als op alle organisaties en instellingen die betrokken zijn bij gespecialiseerde zorgvormen. Wij nemen deel aan het netwerk Ketenzorg Dementie Zoetermeer.

Om onze kennis te vergroten en up-to-date te houden, zijn we daarnaast ook aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, dat zich inzet voor excellente zorg en ondersteuning. Dit kenniscentrum is direct betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en adviseert en ondersteunt van daaruit zorgprofessionals in hun specialisatie. Ook fungeert het kenniscentrum als belangenbehartiger voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Wij maken ons sterk voor heldere en laagdrempelige procedures, ook op het gebied van vraagstukken over financiën en vergoedingen.

Praktische informatie

Wilt u als zorgprofessional/-specialist meer weten over de mogelijkheden van WelThuis specialistische zorg afdeling de Jasmijnhof? Bel of mail ons of maak gebruik van ons contactformulier.

Informatie en contact

Voor meer informatie of aanmelding, kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van WelThuis via telefoonnummer  telefoonnummer 088-92 93 000 of via info@welthuis.nl

 

Volg ons op