De Lokale Cliëntenraad van Woonzorglocatie WelThuis Wilgenhoven in Stolwijk zoekt nieuwe cliëntenraadsleden. Wegens het vertrek van enkele leden is de raad op zoek naar een aantal enthousiaste nieuwe leden.

De cliëntenraadsleden zijn vrijwilligers en niet in dienst van WelThuis. De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten die zorg en verpleging ontvangen in Wilgenhoven. Daarnaast denkt de raad mee over het beleid van de zorgaanbieder WelThuis. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd en geregeld op welke manier de cliëntenraden de belangen kunnen/moeten behartigen. De raad vergadert zes keer per jaar in aanwezigheid van de locatiemanager van Wilgenhoven en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Voorafgaand aan iedere vergadering vindt een onderling overleg plaats. Met veel belangstelling kijkt de raad uit naar medecliëntenraadsleden, die zich kunnen inleven in de belangen van de cliënten, zich positief kritisch kunnen opstellen, kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en interesse in en affiniteit hebben met de ouderenzorg in het algemeen en in Wilgenhoven in het bijzonder.

Voor meer informatie klik hier. Lijkt het u leuk om deel uit te maken van deze cliëntenraad en mee te denken en mee te praten namens de cliënten van Wilgenhoven? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris mevrouw Carla Sol, telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag (06-46361103) of per e-mail c.sol@welthuis.nl