V.l.n.r. Jeroen van den Oever, directievoorzitter Fundis, Camiel Hoek, interim bestuurder Stichting de Zevenster, Sjanna van Leeuwen, locatiemanager de Zevenster & de Bovenberghe en Miranda Schouten, directeur WelThuis.

Zevenhuizen, 14 april 2021 – Het centrum voor ouderenzorg stichting de Zevenster en woonzorgcentra WelThuis, onderdeel van Fundis, zijn vandaag bestuurlijk gefuseerd. Beide organisaties bieden verpleeghuiszorg. Door bundeling van de kennis en ervaring in de intramurale zorg ontstaat een volledige zorgverlening van thuiszorg tot en met palliatieve zorg in de regio Zevenhuizen. Stichting de Zevenster draagt het management over aan WelThuis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben de fusie goedgekeurd. Ook de ondernemingsraden en cliëntenraden van beide organisaties staan achter de eenwording. Uiterlijk eind 2022 zal de juridische fusie plaatsvinden.

Modern en persoonlijk
Samen bieden Stichting de Zevenster en WelThuis een nog breder palet van zorg- en dienstverlening aan in de regio Zevenhuizen. Dit versterkt ook de samenwerking met andere instellingen, waarmee activiteiten rond de cliënten worden afgestemd. De fusie van de Zevenster met WelThuis maakt het mogelijk om een nieuw integraal woon/zorgconcept te realiseren en verder vorm te geven aan de plannen voor nieuwbouw in 2023/ 2024. Dit woonzorg/concept wordt de aankomende tijd verder vormgegeven in combinatie met de Gemeente Zuidplas, Woonpartners en de andere onderdelen van Fundis. De nieuwbouw gaat ervoor zorgen dat de Zevenster een moderne en toekomstbestendige locatie wordt om de zorg in de aankomende jaren te borgen, te continueren en hiermee wordt de totale zorgcapaciteit uitgebreid binnen Zevenhuizen. Concreet levert dit een uitbreiding van 40 appartementen voor kwetsbare ouderen naast de Zevenster in de vorm van een woontoren op.

Camiel Hoek, interim bestuurder Stichting de Zevenster: “De locatie is een belangrijke ontmoetingsplek voor de ouderen uit de nabije omgeving, die er mede voor zorgt dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Dit stimuleren wij door bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten te organiseren. Bij WelThuis is die visie op ouderenzorg goed gewaarborgd. Dankzij de fusie kan de Zevenster dat over enkele jaren ook weer in een gebouw doen dat helemaal gaat voldoen aan de eisen van deze tijd. Locatie de Zevenster behoudt daarbij zijn eigen karakter, zoals elke WelThuis locatie een eigen signatuur met een eigen unieke sfeer heeft.“

Management en personeel
Vanaf vandaag draagt Camiel het bestuur en het management van de Zevenster over. Miranda Schouten, bestuurder WelThuis wordt tevens bestuurder van de Zevenster. Sjanna van Leeuwen wordt de locatiemanager. Tegelijkertijd wordt de Raad van Commissarissen van Fundis aangesteld als raad van toezicht van de Stichting de Zevenster i.c.m. met één zittend raad van toezicht lid van de Zevenster. De 140 personeelsleden van De Zevenster blijven werken op de huidige locatie. De eenwording van de Zevenster met WelThuis biedt nieuwe en bredere ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers van de Zevenster.

Miranda Schouten: “De visie op zorg van beide organisaties en de gezamenlijke doelen sluiten goed op elkaar aan. Wij bieden professionele en persoonsgerichte zorg op kleinschalige locaties, zodat het huis ook echt als een thuis voelt voor onze bewoners. WelThuis vindt het belangrijk dat het woonzorgcentrum stevige wortels in de lokale gemeenschap houdt. Als organisatie houden we van korte lijnen tussen management en zorgverleners, goede lokale medezeggenschap van cliënten en goed werkgeverschap voor medewerkers. Met de medezeggenschap kijken we naar de meest passende wijze van integratie werkwijzen van Stichting de Zevenster en WelThuis.”