Verwijzen naar de Jasmijnhof

 

Verwijzen naar de Jasmijnhof

Voor passende specialistische zorg Gerontopsychiatrie

Bent u op zoek naar een passende en blijvende zorg- en woonomgeving voor een oudere met een chronische psychiatrische aandoening? Komt u tot de conclusie dat zelfstandig of begeleid wonen niet langer verantwoord is als gevolg van bijkomende lichamelijke problemen? WelThuis Jasmijnhof levert specialistische zorg Gerontopsychiatrie met de juiste menselijke maat. Huisarts, GGZ-medewerker, psychiatrisch verpleegkundige of bij de problematiek betrokken in de privésfeer, we nodigen u graag uit voor een gesprek. Dan werken we samen aan een passende oplossing.

Specialistische zorg Gerontopsychiatrie, aangeboden door WelThuis Jasmijnhof in Zoetermeer, richt zich op mensen met een al of niet formeel vastgestelde chronische psychiatrische problematiek waarvan al sprake was voor de verhuizing naar de nieuwe woonomgeving. Kenmerkend zijn onder meer beperkt ziekte-inzicht, toenemend verflies van zelfregie als gevolg van bijkomende fysieke klachten, en een stapeling van (gedrags)problemen.

Structurele woon- en zorgoplossing
Doordat een belangrijk deel van de gedragsproblemen voortkomt uit de psychiatrische problematiek, zijn specialistische zorg en begeleiding noodzakelijk. Deze worden geleverd in een ‘normale’ ouderenzorg-setting, zodat een blijvende – structurele – woon- en zorgoplossing kan worden geboden. Met als essentie: persoonlijke aandacht en kwaliteit van leven. Voorop staat het leveren van hoogkwalitatieve ouderenzorg. Vanwege de specifieke problematiek, wordt deze ouderenzorg verleend op een ‘eigen’ woonafdeling, ingebed in het grotere geheel aan woon- en zorgvoorzieningen.

Aandacht, zorg, houvast
Bij WelThuis specialistische zorg Gerontopsychiatrie ligt de nadruk op het persoonlijke welbevinden van de bewoners. Met als belangrijke elementen: een herkenbare en voorspelbare dagstructuur en een persoonlijk zorg- en behandelplan. Bewoners hebben duidelijkheid en houvast. Bovendien beschikken ze over alle noodzakelijke voorzieningen om prettig te wonen en te leven. Met de directe nabijheid van alle relevante (para)medische expertise als extra baken.
De zorg en begeleiding wordt verleend vanuit de motto’s u doet ertoe en het kan wel. Kort samengevat: individuele bewoners staan op een voetstuk en staf en medewerkers zijn gericht op luisteren, inleven en handelen vanuit de beleving en behoefte van bewoners.

Specialistische medewerkers gerontopsychiatrische zorg omarmen een gezamenlijke lijfspreuk: wij kennen u en wij kennen onszelf. Met andere woorden: we verdiepen ons in onze bewoners en hun psychiatrische problematiek en ‘eigenheden’, weten hoe we daarmee omgaan, maar weten ook op welk moment we extra kennis en ervaring moeten inroepen. En die aanvullende expertise is altijd dichtbij.

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor een plek op de afdeling specialistische zorg Gerontopsychiatrie van WelThuis Jasmijnhof in Zoetermeer dient aan een aantal richtlijnen voldaan te worden. In de juridische/verzekeringstechnische sfeer dienst sprake te zijn van een WLZ-indicatie VV7. Dit is de vereiste indicatie voor beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding. Aldus de omschrijving van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) dat hier een speciale factsheet voor beschikbaar heeft.

Deze factsheet schetst in grote lijnen wie in aanmerking komen voor de low volume/high care die specialistische zorg gerontopsychiatrie is. Concrete aanwijzingen/voorwaarden zijn onder meer:
• de aanwezigheid van een chronische psychiatrische problematiek, op basis van een formele diagnose of een sterk (goed gefundeerd) vermoeden;
• de psychiatrische problematiek staat op de voorgrond;
• de toekomstige bewoner heeft een beperkt ziekte-inzicht;
• er is sprake van een ‘stapeling’ van problemen: naast de psychiatrische problematiek is aantoonbaar sprake van uitdagingen op het gebied van gedrag (veroorzaakt door de psychiatrische stoornis), cognitieve vaardigheden, lichamelijke gezondheid, ADL en/of sociale betrokkenheid;
• er bestaat een aantoonbare noodzaak voor 24-uurs zorg.

WelThuis is volledig gekwalificeerd voor deze vorm van high care woon- en zorgdienstverlening. Hierin staat de permanente beschikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde centraal. Aan de aanvullende verplichting om in voorkomende gevallen via de GGZ toegang te hebben tot een psychiater is voldaan door onze vaste samenwerking en korte lijnen met GGZ Rivierduinen.

Onder de huidige regelgeving en bijzondere voorwaarden kan ook een WLZ-indicatie GGZ4 recht geven op een plek in WelThuis Jasmijnhof met volledige vergoeding. In beide gevallen gaat het om maatwerk, waarbij we maximale ondersteuning bieden.

 

Actief kennis delen

Netwerk en partners
Zoals gezegd, werkt WelThuis Jasmijnhof nauw samen met de specialisten van GGZ Rivierduinen. Daarnaast investeren we actief in een regionaal netwerk. De lijnen zijn kort met huisartsenpraktijken, wijkverpleging, casemanagers en WMO-begeleiders, en de Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen. In uitvoerende zin werkt WelThuis samen met de volgende partners:
• Goudenhart (medisch behandelbeleid)
• Palet Welzijn (activiteitenondersteuning)

Bij WelThuis werken we permanent aan het vergroten en verbeteren van onze kennispositie en aan het up-to-date houden van onze specialistische medewerkers. We zijn aangesloten bij het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP).

Samen voor een oplossing
Bent u vanuit uw privésituatie of vanuit uw professionele betrokkenheid, als psychiatrisch verpleegkundige bijvoorbeeld, of als huisarts, op zoek naar een volwaardige woon- en zorgomgeving voor iemand die voldoet aan de hierboven benoemde richtlijnen? Met andere woorden: wilt u de mogelijkheden bespreken voor iemand die door een ‘stapeling’ van aantoonbare psychiatrische en lichamelijke problemen niet meer verantwoord op zichzelf kan wonen? Neem contact met ons op. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door een ervaren en gespecialiseerde cliëntadviseur die u zal uitnodigen voor een nader gesprek. Met als uitgangspunt: samen zorgen voor een passende en (mens)waardige oplossing!

Praktische informatie

Wilt u als zorgprofessional/-specialist meer weten over de mogelijkheden van de Jasmijnhof? Bel of mail ons of maak gebruik van ons contactformulier.

Informatie en contact

Voor meer informatie of aanmelding, kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van WelThuis via telefoonnummer  telefoonnummer 088-92 93 000 of via woonzorgadvies@welthuis.nl. 

 

Volg ons op