Samen zijn we tot veel in staat

 

‘Professionele zorg, dicht bij huis’

Samen zijn we tot veel in staat

Vanuit onze visie op en ervaring met persoonsgerichte zorg vullen wij in de regio de behoefte in aan de opvang van en zorg voor jonge mensen met dementie. Dat doen we professioneel,  op maat en – voor de betreffende bewoners – dicht bij hun vertrouwde thuissituatie. Daarbij hechten wij aan intensieve samenwerking met zorgpartners die net als wij beseffen dat deze groep mensen recht heeft op een perspectiefrijke hulpverlening. Wij zoeken de samenwerking actief op, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering van onze intramurale zorgtaken.

WelThuis is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
In het voortraject zijn wij beschikbaar als gesprekspartner van zorgprofessionals die zich in de praktijk als eersten inzetten voor mensen die op vroege leeftijd (<65) met de diagnose dementie worden geconfronteerd.

Gesprekspartner en informatiebron
Wij zijn binnen dit netwerk beschikbaar als gesprekspartner en informatiebron. We bieden onder meer:

  • informatie en voorlichting over onze woon- en begeleidingsmogelijkheden;
  • toegang tot kennis rond nieuwe ontwikkelingen in onze dienstverlening;
  • ondersteuning bij het informeren en voorlichten van toekomstige bewoners en hun directe omgeving en bij de begeleiding van het overgangsproces;
  • advies en ondersteuning bij aanvraagformaliteiten;
  • advies rond financiële vraagstukken waar betrokkenen tegenaan lopen.

Vanuit onze kennis en ervaring dragen wij bij aan het ondersteunen van verkenningen, gecompliceerde besluitvormingsroutes en concrete aanvragen. Dat doen we vanuit één doel: er samen in onze regio voor zorgen dat we met de juiste kennis op de best passende manier antwoord geven op vragen en behoeften van een groep cliënten die ondersteuning nodig heeft – cliënten die op jonge leeftijd dementie hebben of krijgen én hun naasten.

Actief kennis delen

WelThuis Buytenhaghe zet zich actief in voor het delen van kennis en ervaring rond het zorgaanbod voor jonge mensen met dementie. In die rol richten we ons zowel op de bewoners van onze regio als op alle organisaties en instellingen die betrokken zijn bij gespecialiseerde zorgvormen. Wij nemen deel aan het netwerk Ketenzorg Dementie Zoetermeer.

Om onze kennis te vergroten en up-to-date te houden, zijn we daarnaast ook aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, dat zich inzet voor excellente zorg en ondersteuning. Dit kenniscentrum is direct betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en adviseert en ondersteunt van daaruit zorgprofessionals in hun specialisatie. Ook fungeert het kenniscentrum als belangenbehartiger voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Wij maken ons sterk voor heldere en laagdrempelige procedures, ook op het gebied van vraagstukken over financiën en vergoedingen.

Bundeling van expertise voor kwaliteitsaanbod

Onze samenwerking met gespecialiseerde partners zet zich door binnen de muren van WelThuis Buytenhaghe, in de dagelijkse zorgpraktijk. Voor ons is dat een belangrijke voorwaarde om onze bewoners een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen bieden met maximale zekerheid op een kwalitatieve uitvoering door betrokken, toegewijde en gekwalificeerde medewerkers.
WelThuis is onderdeel van Fundis. Binnen Fundis werken we voor onze woonvoorziening actief samen met Goudenhart en Palet Welzijn.

Om zeker te zijn van een kwalitatief medisch behandelbeleid, afgestemd op individuele behoeften en gebaseerd op recente kennis en inzichten, werken we voor onze woonvoorziening actief samen met Goudenhart – specialisten voor lijf en leden. Gespecialiseerde teams tekenen voor multidisciplinaire behandeling, revalidatie en advies. Dat doen ze letterlijk met een gouden hart voor onze bewoners. Voor de ontwikkeling en uitvoering van een veelheid aan waardevolle, zinvolle en inspirerende dagactiviteiten kunnen we rekenen op de energie en creativiteit van Palet Welzijn dat een kleurrijk palet van activiteiten en ondersteuning biedt.

Onze aandacht gaat uit naar onze bestaande en toekomstige bewoners en hun naasten. Iedere vorm van samenwerking en kennisbundeling die bijdraagt aan goede voorlichting, een evenwichtige overgang naar een volgende, waardevolle levensfase en een zorg- en activiteitenaanbod waarin de kwaliteit van leven prioriteit nummer één is, juichen we toe. Samen zorgen we voor toegevoegde waarde.

Wilt u meer weten? Neem contact op met een van de adviseurs van WelThuis via telefoonnummer 088-42 62 160 of via info@welthuis.nl

Praktische informatie

Wilt u als zorgprofessional/-specialist meer weten over de mogelijkheden van WelThuis Buytenhaghe? Of wilt u ons partnerleaflet ontvangen? Bel of mail ons of maak gebruik van ons contactformulier.

 

 

Informatie en contact

Voor meer informatie of aanmelding, kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van WelThuis via telefoonnummer  telefoonnummer 088-42 62 160 of via info@welthuis.nl

Volg ons op