Op 15 mei jl. hebben de bij Care2Care aangesloten verpleeghuiszorgaanbieders Zorgpartners, WelThuis, Cedrah, Huize Winterdijk en de Zevenster en het Zorgkantoor VGZ, getekend voor het plan ‘Thuis in het verpleeghuis’: Naar een evenwichtige implementatie van het kwaliteitskader.

Realisatie
Randvoorwaarde voor goede zorg is dat medewerkers zich toegerust en ondersteund voelen in hun werk, zich gewaardeerd voelen, voldoening vinden in het werk dat ze doen en voldoende loopbaanmogelijkheden ervaren. Voor de realisatie van het plan is voor regio Midden Holland vanaf 2018 tot aan 2022 een ontwikkelbudget beschikbaar.

Start vijf projecten
Mark van Driest, Zorgkantoor VGZ “Ons doel is om de komende jaren in ieder geval 5 projecten op te pakken en met meer thema’s verder uit te bouwen. Om dit te realiseren willen wij stevig innoveren en tegelijkertijd investeren in een toekomstbestendige, hoogwaardige regionale samenwerking om de verpleeghuiszorg te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dit te kunnen doen door met de genoemde partners samen te werken, vanwege de expertise en kennis.”
De projecten zijn aanvullend op het RAAT 2.0 ‘Van tekorten naar kansen’ en Care2Care coördineert de diverse projecten. De komende jaren wordt in gesprek met elkaar en met de samenwerkingspartners gekeken welke thema’s nog meer gezamenlijk kunnen worden opgepakt om tot de gewenste verpleeghuiszorg 2022 te komen.

Kwaliteitskader
De afgelopen jaren is er discussie geweest over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dit leidde in 2017 tot het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. Naast de individuele kwaliteitsplannen van de verpleeghuiszorgaanbieders is er met de ondertekening van het plan Thuis in het Verpleeghuis nu ook een gezamenlijk regionaal plan.
Miranda Schouten, Directeur WelThuis “We willen onder andere bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Door samen op te trekken met andere verpleegzorgaanbieders.” Miranda ziet de grote voordelen van het samenwerken met partners om tot oplossingen te komen voor deze uitdagingen in de verpleeghuiszorg. “Samen kunnen we een grotere vuist maken.”

Over Care2Care
Care2Care is een regionale arbeidsmarktorganisatie opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties in het werkgebied Midden-Holland en Holland Rijnland. Zij werkt samen met aangesloten organisaties in zorg en welzijn aan een evenwichtige arbeidsmarkt. Wij ondersteunen aangesloten organisaties bij het op peil brengen en houden van de kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en streven naar verbondenheid tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Op deze manier zorgen zij er samen voor, dat de regionale arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van zorg- en welzijnsorganisaties. Meer informatie over Care2Care